Algemene voorwaarden

Let op wij hebben geen slaap/omruil garantie. Producten kunnen alleen geretourneerd worden ongeopend in de origineel verpakking.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper: Dreambedden
consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant goederen afneemt van verkoper of in reparatie geeft bij de verkoper;
Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemel­vaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koning officieel wordt gevierd;
Dagen: alle kalenderdagen;
Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop of reparatie van verkochte zaken

1. OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2. ORDER/OVEREENKOMST
Elke tussen verkoper en de consument gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend.

3. ZEKERHEIDSSTELLING
3.1. De verkoper is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de verkoper de consument een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

4. ONTBINDING BIJ KOOP OP AFSTAND
4.1 De consument heeft indien de overeenkomst via een communicatietechniek op afstand (zoals bijvoorbeeld internet) is tot stand gekomen het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden binnen 7 werkdagen (of indien ruimer is overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na datum van levering van de gekochte zaken tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur. Bij eventueel ontbreken van een de originele kassabon c.q. factuur kan de overeenkomst door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. De gekochte zaken worden geretourneerd in de originele verpakking en zijn ongebruikt. De consument heeft recht op het door hem (aan)betaalde in geval van ontbinding binnen uiterlijk dertig dagen na ontbinding.

4.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op zaken die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal voor de consument zijn gemaakt

4.3 Koper dient bij ruiling de verzend- en retourverzendkosten te betalen.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
5.1 De verkoper kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde zaken voorbehouden indien hij dit schriftelijk overeenkomt. De consument wordt alleen pas eigenaar van de gekochte zaken als hij de koopprijs volledig aan de verkoper heeft voldaan.

5.2 De verkoper kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

6. ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
6.1 Iedere tekortkoming van de verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

6.2 Wanneer de verkoper in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.

6.3 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

6.4 De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de verkoper op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de verkoper bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

7. GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De verkoper is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte zaken heeft gebruikt.

8. LEVERINGSTERMIJN

8.1 Levering wordt geacht te zijn geschied door de in ontvangst name van de zaken door de consument of een door de consument daartoe aangewezen derde op het opgegeven bezorgadres. Conform artikel 7:13 BW kan verkoper slechts kosten voor bezorging in rekening brengen indien hij bij het sluiten van de overeenkomst deze kosten afzonderlijk heeft opgegeven of door de verkoper gegevens zijn verschaft op grond waarvan zij door hem worden berekend.

8.2 Indien de zaken niet geleverd kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, die aan de consument zijn te wijten dan is de consument aansprakelijk voor schade die de verkoper hierdoor mogelijk lijdt

8.3 Verkoper verkeert van rechtswege in verzuim indien een fatale termijn is overeengekomen met de consument. Indien een vermoedelijke leveringstermijn is overeengekomen verkeert verkoper pas in verzuim nadat de consument hem een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

9. GARANTIES
9.1 De verkoper staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

9.2 De verkoper staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de geleverde zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de verkoper in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

9.3 De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de verkoper afgegeven handelsgarantie.

10. BETALING
10.1 Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

10.2 In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

10.3 Indien de consument in verzuim is, stuurt de verkoper hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

10.4 Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de verkoper bevoegd zonder nadere aankondiging een gerechtelijke procedure jegens de consument op te starten.

11. ANNULERING
11.1 Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de consument bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de consument geschiedt, terwijl de consument er al van in kennis is gesteld, dat de levering kan plaatsvinden.

11.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de verkoper kan bewijzen dat zijn schade groter is of de consument aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

11.3 In geval u een bestelling heeft geannuleerd en deze is (aan)betaald via iDEAL, contant c.q. per pin in een van onze winkels of per bankoverboeking dan wordt het terug te betalen bedrag binnen 30 dagen, vanaf de dag van annulering, op uw rekening teruggestort.

12. WETTELIJKE RENTE EN BUITNGERECHTELIJKE KOSTEN
12.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim zoals in deze voorwaarden bepaald tot aan de dag van betaling.

12.2 Indien verkoper na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de consument buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten

wordt als uitgangspunt genomen de “staffel voor incasso kosten” zoals deze in de
rechtspraak wordt gehanteerd. Deze staffel is te raadplegen op internet via: http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+kanton/Liquidatietarieven+rechtbank+sector+kanton.htm Op basis van de hoogte van de openstaande hoofdsom kan in het schema door de consument worden geraadpleegd wat de buitengerechtelijke zijn.

13. KLACHTEN
13.1 Klachten over gebreken inzake de gekochte zaken en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan te worden gemeld. Op grond van artikel 7:23 lid 1 BW is een kennisgeving binnen twee maanden in ieder geval tijdig.

13.2 De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken.

13.3 Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de verkoper aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze verkoper is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van de zaak te bewaren.

13.4 Wanneer er sprake is van non-conformiteit worden klachten opgelost conform afdeling 1 tot en met 3 van Boek 7 BW.

13.5 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

13.6 Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de verkoper kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

14. NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

15. BEVOEGDE RECHTER
15.1 Alle geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de verkoper. De verkoper blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

15.2 De consument heeft het recht gedurende 20 werkdagen nadat de verkoper zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.